Algemene gebruiksvoorwaarden van de site

U brengt momenteel een bezoekje aan een online bedrijven gids, toegankelijk via de link www.bedrijven-gids.com (hierna de “Site”).

Aanvaarding van de algemene gebruiksvoorwaarden van de site

Door de site te bezoeken en/of de diensten te gebruiken, aanvaardt de gebruiker van de site (hierna de “gebruiker”) uitdrukkelijk en zonder voorbehoud de huidige algemene gebruiksvoorwaarden van de site (hierna de “algemene gebruiksvoorwaarden”), evenals zoals de bepalingen in de secties “Juridische kennisgeving” en “Gebruik van persoonsgegevens” en, meer in het algemeen, alle toepasselijke wettelijke en reglementaire bepalingen.

In het geval dat de Gebruiker de algemene gebruiksvoorwaarden of een deel ervan niet wenst te aanvaarden, wordt hij verzocht af te zien van elk gebruik van de Site en de diensten.

De Bedrijvengids (hierna de “Uitgever”) behoudt zich het recht voor om de Algemene Gebruiksvoorwaarden op elk moment bij te werken. De Uitgever nodigt daarom elke Gebruiker uit om deze pagina te bezoeken telkens wanneer de Site wordt geraadpleegd om er kennis mee te maken.
Bovendien kan de toegang tot bepaalde delen van de Site of tot bepaalde diensten worden beperkt en/of het gebruik ervan onderhevig zijn aan aanvullende en/of specifieke voorwaarden.

Doel van de site

Deze website wordt bewerkt door de uitgever. Het heeft tot doel om bedrijfsvermeldingen (hierna de “Diensten”) tegen betaling aan te bieden aan de Gebruiker onder de voorwaarden uiteengezet in deze Algemene Gebruiksvoorwaarden.

Toegang tot en gebruik van de Site

De Uitgever streeft ernaar om permanente toegang tot de Site te bieden, 24 uur per dag, 7 dagen per week.

De toegang tot de site kan echter op elk moment en zonder kennisgeving worden opgeschort in geval van overmacht of gebeurtenissen buiten de controle van de uitgever, met name als gevolg van een storing, storing of verlamming van het netwerk, van het systeem en/of communicatiemiddelen, alsmede wegens onderhouds- en/of correctie-interventie die nodig is gemaakt door de actualisering en goede werking van de Site.

De Uitgever kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige directe of indirecte schade als gevolg van een onderbreking, enige storing, opschorting of beëindiging van de Site en/of de Diensten, om welke reden dan ook. het zou zijn.

De Gebruiker erkent over de vaardigheden en middelen te beschikken die nodig zijn om toegang te krijgen tot en gebruik te maken van de Site, in het bijzonder een internetverbinding en geschikte apparatuur (computer, smartphone, tablet, enz.). De gebruikte communicatieprotocollen zijn die welke op internet worden gebruikt. In ieder geval wordt het gebruik van de Site en zijn Diensten uitgevoerd onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de Gebruiker.

De uitgever kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor elementen buiten zijn controle en voor enige schade die kan worden geleden door de technische omgeving van de gebruiker en in het bijzonder zijn computers, software, netwerkapparatuur en enig ander materiaal dat wordt gebruikt om toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de site en / of de Diensten.

De Gebruiker verbindt zich ertoe de toegang tot de Site en/of de goede werking van de Site op geen enkele manier te belemmeren, die schade zou kunnen toebrengen aan, de gehele of een deel van de site zou kunnen onderscheppen en/of verstoren.

Er zij aan herinnerd dat het frauduleus toegang verkrijgen tot of het achterblijven in een computersysteem, het belemmeren of verstoren van de werking van een dergelijk systeem, het frauduleus invoeren of wijzigen van gegevens in een computersysteem strafbaar is. strafrechtelijke sancties.

De toegang tot de site is gratis. Bedrijven kunnen tegen betaling een bedrijfsvermelding toevoegen. Bedrijfsvermeldingen worden te allen tijde afgesloten voor de periode van 1 jaar en worden nadien automatisch verlengd met eenzelfde periode. De opzegtermijn bedraagt twee (2) maanden voorafgaand aan de verlenging van de bedrijfsvermelding.

Site-inhoud

De uitgever behoudt zich het recht voor om de inhoud van de site op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.
Toegang tot de Diensten aangeboden op de Site kan onderhevig zijn aan beperkingen met betrekking tot bepaalde personen of in bepaalde landen. Het is aan elke geïnteresseerde Gebruiker om vooraf te controleren of zijn situatie hem toelaat om de Diensten aangeboden op de Site te gebruiken.

Intellectueel eigendom

De hele site (structuur, presentatie en inhoud) vormt een werk dat wordt beschermd door de geldende Nederlandse en internationale wetgeving op het gebied van auteursrecht en, in het algemeen, op intellectueel eigendom.

De uitgever is de eigenaar, rechtverkrijgende of houder van de rechten op alle elementen waaruit deze site bestaat, en in het bijzonder teksten, gegevens, tekeningen, grafieken, foto’s, animaties, geluiden, computercodes, arrangementen, samenstellingen van het geheel of een deel van een element van de site inclusief downloadbare documenten.

Alle intellectuele eigendomsrechten, in het bijzonder exploitatierechten, reproductie- en extractierechten op elk medium, van alle of een deel van de gegevens, bestanden en alle elementen die voorkomen op de webpagina’s van de Site, evenals de rechten van weergave en reproductie op elke medium, van de gehele of een deel van de Site zelf, zijn de rechten van wijziging, aanpassing of vertaling exclusief voorbehouden aan de Uitgever, – en eventuele begunstigden – en dit, onder voorbehoud van de reeds bestaande rechten van derden die toestemming hebben gegeven voor de digitale reproductie en/of integratie in deze site, door de uitgever, van hun werken van welke aard dan ook.

Elke reproductie, weergave, distributie of herdistributie, geheel of gedeeltelijk, van een element van de Site op welke manier dan ook zonder de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de uitgever is verboden en zou een inbreuk vormen die strafbaar is door de geldende wetgeving.

De handelsmerken van de uitgever van de site en zijn partners, evenals de bedrijfsnamen en logo’s die op de site verschijnen, zijn beschermd. Elke volledige of gedeeltelijke reproductie van deze merken of deze logo’s, gemaakt van elementen van de site zonder de uitdrukkelijke toestemming van de uitgever of zijn begunstigden, is daarom verboden.

Databasebeveiliging

Van het Wetboek van Intellectuele Eigendom is met name het volgende verboden:
• De extractie, door permanente of tijdelijke overdracht, van alle of een kwalitatief of kwantitatief substantieel deel van de inhoud van de databanken die toegankelijk zijn via de Site, op een andere drager, op welke manier en in welke vorm dan ook;
• Het hergebruik, door het publiek beschikbaar stellen van alle of een kwalitatief of kwantitatief substantieel deel van de inhoud van de databanken in welke vorm dan ook, en
• Het herhaaldelijk en systematisch extraheren of hergebruiken van kwalitatief of kwantitatief niet-substantiële delen van de inhoud van de database wanneer deze bewerkingen de voorwaarden voor normaal gebruik van de database duidelijk overschrijden.

Als zodanig specificeert de uitgever dat alle kopieën van de elementen op de site alleen ter informatie mogen worden gemaakt en uitsluitend voor strikt privégebruik. Elke andere reproductie of elk ander gebruik van de elementen van de Site voor andere doeleinden is uitdrukkelijk verboden.

Hypertekstlinks

De site kan hyperlinks bevatten die toegang geven tot sites die niet door de uitgever zijn gepubliceerd. Bijgevolg kan deze laatste niet verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud van de sites waartoe de Gebruiker dus toegang zou hebben.

Het maken van hyperlinks naar de startpagina van de site is toegestaan. De links die op specifieke pagina’s van de site worden gemaakt (deep links of “deeplinking”) zijn echter onderworpen aan de voorafgaande toestemming van de uitgever.

De URL van de getargete pagina moet duidelijk worden aangegeven. De gebruikerssite mag niet de indruk wekken dat de site van hemzelf is, de inhoud van de doelsite niet vervormen en niet duidelijk aangeven dat de gebruiker naar de site wordt geleid. De pagina’s van de site mogen niet worden genest in de pagina’s van een andere site, maar kunnen in een nieuw venster worden weergegeven.

Geen ” mirroring ” van de site, dwz uploaden naar een andere URL, is toegestaan.

Persoonlijke gegevens

De Gebruiker verklaart alle bepalingen in de sectie “Gebruik van persoonsgegevens” te hebben gelezen en zonder voorbehoud te aanvaarden, in het bijzonder met betrekking tot het gebruik dat door de Uitgever kan worden gemaakt van persoonsgegevens met betrekking tot de gebruiker. ‘Gebruiker.

Verantwoordelijkheid

Als onderdeel van de Diensten die op de Site worden aangeboden, streeft de Uitgever ernaar om nauwkeurige informatie te verzamelen en te publiceren, die regelmatig wordt bijgewerkt. De Editor kan echter in geen geval garanderen dat de informatie en resultaten die via de Site worden verkregen, vrij zijn van fouten of weglatingen.

Geschillen en toepasselijk recht

Verdrag van bewijs

De uitgever mag zich als bewijs baseren op elke handeling, programma, gegevens, bestand, opname, bewerking en ander element (zoals monitoringrapporten of andere verklaringen) van een aard of in computer- of elektronisch formaat of medium, vastgesteld, ontvangen of opgeslagen direct of indirect door de Publisher, bijvoorbeeld in een database.

Toepasselijk recht – Toewijzing van jurisdictie

De Algemene Gebruiksvoorwaarden zijn onderworpen aan het Nederlandse recht, met uitzondering van enige andere wetgeving, ongeacht de plaats van gebruik. Elk geschil, in het bijzonder over de uitvoering of interpretatie van de Algemene Gebruiksvoorwaarden, dat niet in der minne kan worden opgelost, valt onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken binnen de jurisdictie van het Hof van Beroep van Amsterdam, ongeacht de locatie. uitvoering van diensten of diensten, de woonplaats van de verweerder of de aanvaarde wijze van betaling, zelfs in het geval van een beroep op borgstelling, van meerdere verweerders of van kortgeding of op verzoek.